ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NGỌC SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


Ngọc Sơn, ngày 19 tháng 8 năm 2018

 

DANH SÁCH DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Quyết

Bí thư Đảng ủy

0976477456

 

2

Nguyễn Thị Lĩnh

P. Bí thư Đảng ủy

0912131068

 

3

Nguyễn Văn Hùng

P. CT HĐND

0914827169

 

4

Phạm Vĩnh Tường

CT. MTTQ

0985227516

 

5

Thân Văn Huấn

CT. CCB

01648706846

 

6

Lê Thị Mai

CT. HLHPN

0916923072

 

7

Phan Huy Chung

Bí thư ĐTN

0918033113

 

8

Phan Trần Hưng

CT. HND

0976301602

 

9

Nguyễn Quốc Quân

CT. UBND

0914632376

 

10

Phạm Trường An

PCT. UBND

0913721975

 

11

Nguyễn Ngọc Vinh

Văn Hóa TT

0917733598

 

12

Trần Văn Ngọc

T công an

0912581769

 

13

Phan Anh Tuấn

CHT quân sự

0937627828

 

14

Nguyễn Thị Mai

Văn hóa CS

0916929713

 

15

Từ Thị Hằng Nga

Tư pháp hộ tịch

0916246996

 

16

Nguyễn Văn Hòa

Văn phòng- TK

0912723393

 

17

Lê Thị Thu Huệ

Văn phòng- NV

0912719786

 

18

Lê Văn Quang

Địa chính -NN

0912351964

 

19

Trần Trọng Hồng

Địa chính – TN

0942828778

 

20

Trần Anh Tuấn

Kế toán- tài chính

0915966056

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thư  UBND xã: ubngocson.th@hatinh.gov.vn