Đẩy mạnh sắp xếp lại bộ máy và tinh giản biên chế
11/05/2018 10:15
Cải cách hành chính là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm mục tiêu xây dựng nền hành chính công hiệu lực, hiệu quả, hiện đại. Cải cách hành chính trong đó có việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, tuy nhiên việc này cần đòi hỏi thời gian và có lộ trình thực hiện.
Đẩy mạnh sắp xếp lại bộ máy và tinh giản biên chế

Xã Ngọc Sơn nói riêng, các xã lân cận nói chung, Bộ máy hành chính của xã còn cồng kềnh, nhiều bộ phận còn hoạt động kém hiệu quả. Nhận thức rõ điều này và dựa trên tinh thần kết luận 64 - KL/TƯ ngày 28/5/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI; và kết luận số 05 - KH/TƯ ngày 29/6/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị.

Thời gian qua, xã Ngọc Sơn đã đẩy mạnh việc cải cách hành chính trên các mặt và đã có bước chuyển biến lớn trong cải cách công vụ. tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương của bộ chính trị, BCH trung ương Đảng và chính phủ từ nay đến năm 2021 xã nhà sẽ tập trung thực hiện sắp xếp thu gọn, đồng thời xác định chức nằng nhiệm vụ của các tổ chức chính trị xã hội tránh chồng chéo chức năng và nhiệm vụ ghướng tới tinh gọn bộ máy. Để thực hiện mục tiêu đó, TT Đảng ủy, UBND đã tập trung triển khai rà soát, trên tình hình thực tế của xã nhà. Trên cơ sở xem xét Đảng ủy xã Ngọc Sơn đã xây dựng đề án nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế theo hướng thực hiện mô hình kiêm nhiệm và dự kiến tới năm 2020 số lượng cán bộ, công chức còn 18 người, giảm 2 người; cán bộ không chuyên trách cấp xã còn 8 người giảm 6 người; các hội đặc thù còn 2 hội, giảm 2 hội; cán bộ thôn còn 48 người, giảm 18 người.

có thể nói việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức là việc làm khó, cần có thời gian và lộ trình cụ thể. Tuy nhiên đây là việc làm cần thiết được Cán bộ, Đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng vì phù hợp với tất yêu khách quan, phù hợp với sự phát triển để hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại. Đây là một trong những nhân tố quyết định phục vụ sự nghiệp phát triển của xã nhà, đưa xã nhà phát triển theo hướng CNH - HĐH.

Tác giả: Kim Lân - Nguồn: BBT