I. ĐẢNG ỦY

1. Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thanh Quyết
Điện thoại: 
Email: 

2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: Dương Thị Lĩnh

Điện thoại: 0912131068

Email: duonglinh.ns1973@gmail.com

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

1. PCT HĐND: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: 

Email: 

III. ỦY BAN NHÂN DÂN:

1. Chủ tịch: Nguyễn Quốc Quân
Điện thoại: 0914632376
Email: 

2. Phó Chủ tịch: Phạm Trường An

Điện thoại: 0913721975

Email: phamtruongan601@gmail.com

IV. UBMTTQ và các đoàn thể:

1. Chủ tịch UBMTTQ: Phạm Vĩnh Tường
Điện thoại: 
Email:

2. Chủ tịch Hội LHPN: Lê Thị Mai

Điện thoại: 01695599009
Email: 

3. Chủ tịch Hội ND: Phan Trần Hưng

Điện thoại: 0941089756

Email: phantranhungkhegiao@gmail.com

4. Chủ tịch Hội CCB: Thân Văn Huấn

Điện thoại: 01648706846

 Email:

5. Bí thư Đoàn TNCS HCM: Phan Huy Chung

Điện thoại: 0918033113

Email: