Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo của Đảng , nhà nước, với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vu; xây dưng xã hội nông thôn dân chủ, ổ định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh tật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân của nhân dân được nâng cao.

          Để chương trình mục tiêu xây dưng nông thôn mới đạt kết quả tốt, mỗi người dân và mổi đoàn viên, hội viên xã ngọc Sơn phải là lực lương đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chi xây dựng nông thôn mới kiểu mẩu với các nội dung sau:

Một là: Mổi người dân và mổi đoàn viên, hội viên phải hiểu rỏ và tuyên truyền, vận động gia đình và mọi nười xung quanh hiểu rỏ xây dụng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn,là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong dó nhà nước đóng vai trò hổ trợ, mỗi người dân đóng vai trò chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dụng nông thôn mới, không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước.

Hai là: Mỗi người dân và đoàn viên, hội viên cần chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ ứng dụng kỷ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.

Balà: Mỗi người dân và đoàn viên, hội viên tích cực tham gia kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân và đoàn viên, hội viên, kiên cố hóa đường giao thông, thủy lợi, góp phần hiện đại hóa nông thôn; vận động các hộ gia đình cải tạo nhà của, vườn, ao, chuồng trại, xây nhà vệ sinh cải tiến, hầm bioga; tích cực trồng cây trồng rừng và bảo vệ rừng, thu gom rác thải,sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống.

Bôn là: Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cần gương mẩu thực hiện phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bại trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu.thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm tong việc cưới,việc tang; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hóa, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 164.940
    Online: 7