Thực hiện công văn số 3685/UBND-PC1 ngày 13/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tạm dừng tiếp nhận giải quyết và trả kết quả TTHT bằng hình thức trực tiếp tại bộ phận giao dịch một cửa

UBND xã Ngọc Sơn tạm dừng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại bộ phận một cửa từ 7h ngày 14/6/2021 đến khi có thông báo tiếp theo để phòng chống dịch covid-19; khuyến khích người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến;
Liên hệ qua số điện thoại theo từng lĩnh vực để được hướng dẫn