Cán bộ công chức UBND xã Ngọc Sơn phấn đấu thực hiện nâng cao chất lượng cải cách hành chính, không ngừng thỏa mãn sự hài lòng của tổ chức và công dân khi sử dụng dịch vụ công cụ thể là:

 

1. Tiếp tục duy trì, cải tiến và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trong công tác điều hành, quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại UBND xã.

2. Phấn đấu 90% cán bộ công chức trong cơ quan thấu hiểu và thực hiện theo hệ thống ISO đã được ban hành.

3. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức và người lao động thực hiện nghiêm phương châm hành động năm 2021 do Chính phủ quy định quán triệt, đó là Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

4. Hoàn thành 100% chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021 về phát triển kinh tế - xã hôi - Quốc phòng - An ninh.

5. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), phấn đấu hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cữa, một cữa liên thông đạt các chỉ tiêu:

- 100% TTHC được cập nhật, công khai, quản lý và tổ chức thực hiện trên trang thông tin điện tử cấp xã và vận hành đúng quy trình nội bộ giải quyết TTHC do UBND tỉnh ban hành.

- Tối thiểu 10% hồ sơ TTHC được triển khai dịch vụ công mức độ 3,4.

- Trên 98% hồ sơ TTHC được giải quyết trước và đúng hạn.

- Tỷ lệ đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chưc đối với việc giải quyết TTHC đạt 90% trở lên

6. Phấn đấu 90% quy trình nội bộ được cập nhật, duy trì và cải tiến; 80% hồ sơ, tài liệu được sắp xếp theo trình tự và được lập danh mục.

7. Phấn đấu trên 70% cán bộ, công chức và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến./.

Văn bản UBND xã

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 159.371
    Online: 11