ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NGỌC SƠN

––––––––

Số:13/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––

Ngọc Sơn, ngày 10 tháng 4năm 2019

THÔNG BÁO

Về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5.

–––––––––––––––

Thực hiện Thông báo số 198/TB-UBND, ngày 08/4/2019 của UBND huyện Thạch Hà về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5, UBND xã thông báo:

          1. Thời gian làm việc mùa hè, từ ngày 16/4 đến ngày 15/10/2019  như sau:

          Buổi sáng: làm việc từ 07 giờ 00  đến 11 giờ 30 phút.

          Buổi chiều: làm việc từ 14 giờ 00 đến 17 giờ  30 phút.

          2. Ngày nghỉ Giổ Tổ Hùng Vương:

          Giổ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch (tức ngày 14/4/2019 dương lịch) trùng  vào ngày nghỉ Chủ nhật, Vì vậy cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày thứ hai, ngày 15/4/2019.

          3. Dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5:

          Dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5/2019; cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã được nghỉ từ thứ hai, ngày 29/4/2019 đến hết ngày thứ tư, ngày 01/5/2019, đi làm bù vào ngày thứ bảy, ngày 04/5/2019.

          Ủy ban nhân dân xã Ngọc Sơn thông báo để       các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị trên địa bàn; cán bộ, công chức xã và nhân dân biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy - TT HĐND xã;

- Các Đ/c Cán bộ, công chức;

-  Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

                 Nguyễn Quốc Quân


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 159.387
Online: 12