ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NGỌC SƠN

 

 


Số: 80/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Ngọc Sơn, ngày 22 tháng 10 năm 2018

  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử xã

                                                              

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

          Xét đề nghị của công chức văn hóa, đài truyền thanh xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 Kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Ngọc Sơn gồm các ông, bà có tên sau:

          1. Ông Phạm Trường An – PCT UBND                        - Trưởng ban

          2. Ông Nguyễn Ngọc Vinh – VHTT                              - Phó ban

          3. Bà Lê Thị Thu Huệ - VP UBND                                - Thành viên

          4. Bà Từ Thị Hằng Nga – Tư pháp                                - Thành viên

          4. Ông Phan Huy Chung – Bí thư đoàn thanh niên                 - Thành viên

          5. Bà Hoàng Thị Lân – Đài truyền thanh                      - Thành viên

          Kính mời các ông bà sau tham gia vào thành viên ban biên tập

          1. Bà Dương Thị Lĩnh – Phó bí thư Đảng ủy

          2. Ông Phạm Vĩnh Tường – Chủ tịch UBMTTQ

          Điều 2 Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Ngọc Sơn có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Tổ chức biên tập nội dung, cập nhật thông tin đưa lên Trang thông tin điện tử xã và chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin đưa lên Trang thông tin điện tử theo quy định;

- Tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch duy trì và phát triển Trang thông tin điện tử;

- Yêu cầu các công chức chuyên môn; các ban, ngành, đoàn thể cấp xã cung cấp thông tin về các lĩnh vực hoạt động để đưa lên Trang thông tin điện tử;

- Được hưởng mức phụ cấp theo quy định. Kinh phí từ nguồn kinh phí duy trì Trang thông tin điện tử do ngân sách xã cấp.

Điều 3 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng UBND xã, Công chức Văn hóa - Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Phòng VHTT (b/c);

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Quân

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 78.239
Online: 3