I. ĐẢNG ỦY

1. Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thanh Quyết

Điện thoại: 0976477456

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ NGỌC SƠN NHIỆM KỲ 2016 -2021

 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THANH QUYẾT;

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THANH QUYẾT;

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không;

4. Ngày, tháng, năm sinh: 07/02/1968 : 5. Giới tính: Nam;

6. Quê quán: Xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên,  tỉnh Hà Tĩnh;

7. Nơi đăng ký thường trú:Xã Ngọc Sơn,  huyện Thạch Hà,  tỉnh Hà Tĩnh;

 Nơi ở hiện nay: Thôn Trung Tâm,  xã Ngọc Sơn,  huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

8. Số CMND: 183227643;   Ngày cấp : 14/9/2010;      Nơi cấp : Công an Hà Tĩnh ;

9. Dân tộc: Kinh;                         10. Tôn giáo:  Không;

11. Trình độ hiện nay:   

   - Giáo dục phổ thông: 10/10;

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học Nông nghiệp: Ngành nông học;

   - Học vị:  Không;                                 Học hàm: Không;

   - Lý luận chính trị: Trung cấp;

   - Ngoại ngữ: Không;

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Bí thư Đảng ủy – chủ tịch HĐND xã Ngọc Sơn,  huyện Thạch Hà,  tỉnh Hà Tĩnh;

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác;

14. Nơi làm việc: UBND xã Ngọc Sơn,  huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

15. Ngày vào Đảng: 10/11/1994; Số thẻ đảng viên : 07042735;

- Ngày chính thức: 10/11/1995;

- Chức vụ trong Đảng:  Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

- Ngày ra khỏi Đảng. Không;

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở xã, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh xã Ngọc Sơn,  huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên

17. Tình trạng sức khoẻ:Tốt;

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen UBND tỉnh Hà Tĩnh năm 2010;

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có kỹ luật, không có án tích;

20. Là đại biểu Quốc hội khoá:Không;

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2009 – 2004; nhiệm kỳ 2004 – 2011; nhiệm kỳ 2011 – 2016;

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ 01/1987 đến 3/1987;

Từ  4/1987 đến 3/1990;

Từ 4/1990 đến 4/1994;

Từ  5/1994 đến 4/1998;

Từ 5/1998 đến 9/2000;

Từ 10/2000 đến 6/2002;

Từ 7/2002 đến 10/2005;

Từ 11/2005 đến 5/201;5

Từ 6/2015 đến 3/2016,

Vào công nhân Nông trường Thạch Ngọc,  huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

Bộ đội;

Công nhân Nông trường Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà,  tỉnh Hà Tĩnh;

Bí thư Đoàn Nông trường Thạch Ngọc,  huyện Thạch Hà,  tỉnh Hà Tĩnh;

Xã Đội trưởng Nông trường Thạch Ngọc - huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh;

Tham gia học lớp Đại học Nông lâm Huế;

Phó Chủ tịch UB kiêm Trưởng Công an xã Ngọc Sơn,  huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.


nhiệm vụ

+ Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết vàchỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình;nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất;nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhândân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảngbộ.

+ Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ vàchỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành,Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnhđạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường,thị trấn.

+ Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉthị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thườngvụ Đảng uỷ.


2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: Dương Thị Lĩnh

Điện thoại: 0912131068

Email: duonglinh.ns1973@gmail.com

Ảnh

4cm  x 6 cm

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ NGỌC SƠN NHIỆM KỲ 2016-2021

 

1. Họ và tên thường dùng: DƯƠNG THỊ LĨNH;

2. Họ và tên khai sinh: DƯƠNG THỊ LĨNH;

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không;

4. Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1973 : 5. Giới tính: Nữ;

6. Quê quán: Xã Cẩm Trung,  huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;

7. Nơi đăng ký thường trú:Xã Ngọc Sơn,  huyện Thạch Hà,  tỉnh Hà Tĩnh;

Nơi ở hiện nay: Thôn Khe Giao II,  xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

8. Số CMND: 183227621;   Ngày cấp : 23/11/2011;      Nơi cấp : Công an Hà Tĩnh;

9. Dân tộc: Kinh;                          10. Tôn giáo: Không;

11. Trình độ hiện nay:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 Phổ thông;

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp Kinh tế nông nghiệp: Ngành Quản lý và kinh doanh nông nghiệp;

   - Học vị:  Không;                               Học hàm: Không;

   - Lý luận chính trị: Trung cấp;

   - Ngoại ngữ: Không;

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ;

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Bí thư Đảng ủy xã Ngọc sơn – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh;

14. Nơi làm việc: Đảng ủy xã Ngọc Sơn,  huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

 15. Ngày vào Đảng: 18/3/2006; Số thẻ đảng viên : 07091878;

- Ngày chính thức: 18/3/2007;

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy xã Ngọc sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

- Ngày ra khỏi Đảng : Không;

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Có;

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở xã, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà,  tỉnh Hà Tĩnh;

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Ngọc Sơn , huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh;

17. Tình trạng sức khoẻ:Tốt;

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2013; năm 2015;

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có kỹ luật, không có án tích;

20. Là đại biểu Quốc hội khoá:Không;

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thạch Hà Khóa XVIII, nhiệm kỳ:  2011 – 2016. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà,  tỉnh Hà Tĩnh,  nhiệm kỳ 2004 – 2011; nhiệm kỳ 2011 – 2016;

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 5/1998 đến tháng 6/2004;

Từ tháng 6/ 2006 đến tháng 9/2008;

Từ tháng 10/2008 đến tháng6/2010;

Từ  tháng 7/2010 đến nay.

Chi hội Phó chi hội Phụ nữ thôn Khe Giao II xã Ngọc Sơn,  huyện Thạch Hà,  tỉnh Hà Tĩnh;

Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Sơn,  huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Ngọc Sơn,  huyện Thạch Hà,  tỉnh Hà Tĩnh;

Phó Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Sơn,  huyện Thạch Hà,  tỉnh Hà Tĩnh.


II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:


 

1. PCT HĐND: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: 0914827169

mail: nguyenvanhung.hdns@gmail.com

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ NGỌC SƠN NHIỆM KỲ 2016-2021;

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN HÙNG;

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN HÙNG;

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không;

4. Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1967;  5. Giới tính: Nam;

6. Quê quán: Xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh;

7. Nơi đăng ký thường trú:Xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

    Nơi ở hiện nay: Thôn Ngọc Hà, xã Ngọc Sơn,  huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

8. Số CMND: 183764148;  Ngày cấp: 17/4/2007;   Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh;

 9. Dân tộc: Kinh;                          10. Tôn giáo: Không;

11. Trình độ hiện nay:

   - Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông;

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp Kinh tế nông nghiệp; Ngành quản lý và kinh doanh nông nghiệp;

   - Học vị:  Không;                            Học hàm: Không;

   - Lý luận chính trị: Trung cấp;

   - Ngoại ngữ: Không;

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ;

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch HĐND xã;

14. Nơi làm việc: UBND xã Ngọc Sơn, huyệnThạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

15. Ngày vào Đảng: 01/09/1988; Số  thẻ đảng viên: 07018270;

- Ngày chính thức: 01/09/1989;

- Chức vụ trong Đảng: Ban chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Sơn, huyệnThạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

- Ngày ra khỏi Đảng : Không;

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở xã, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh xã Ngọc Sơn, huyệnThạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên;

17. Tình trạng sức khoẻ:Tốt

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:Không;

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có kỹ luật, không có án tích;

20. Là đại biểu Quốc hội khoá:Không;

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ngọc Sơn , huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 1999 – 2004; nhiệm kỳ 2004 – 2011; nhiệm kỳ 2011 – 2016;

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ 9/1986 đến 2/1989;

Từ 3/1989 đến 3/2004;

Từ 4/2004 đến 08/2010;

Từ 9/2010 đến nay;

Đi bộ đội;

Làm ruộng tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Sơn,  huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

 Phó Chủ tịch HĐND xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;


 

+ Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họpvà dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công táccủa Đảng bộ.

+ Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương củaBan chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảngtrực thuộc.

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thịcủa cấp uỷ cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

Triệu tập, chủ toạ các kỳ họp của Hội đồng nhândân, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhândân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghịquyết của Hội đồng nhân dân.

+ Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyếtcác kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

+ Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân,phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, thông báohoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hộiđồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

+ Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việcquyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị củaUỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

III. ỦY BAN NHÂN DÂN:

1. Chủ tịch: Nguyễn Quốc Quân
Điện thoại: 0914632376
Email: nguyenquocquanthachha@gmail.com

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN THẠCH HÀ NHIỆM KỲ 2016-2016

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN QUỐC QUÂN;

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN QUỐC QUÂN;

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không ;

4. Ngày 23/11/1976;  5. Giới tính: Nam;

6. Quê quán: Xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

7. Nơi đăng ký thường trú:Xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà , tỉnh Hà Tĩnh;

    Nơi ở hiện nay: Thôn Nam Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

8. Số CMND: 183037830; Ngày cấp :16/07/2010; Nơi cấp : Công an Hà Tĩnh ;

9. Dân tộc: Kinh ;                          10. Tôn giáo: Không ;

11. Trình độ hiện nay:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 Phổ thông ;

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư nông nghiệp;

   - Học vị:  Không ;                               Học hàm: Không ;

   - Lý luận chính trị: Trung cấp ;

   - Ngoại ngữ: Trình độ B ;

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ;

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch UBND xã ;

14. Nơi làm việc: UBND  xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

15. Ngày vào Đảng: 30/04/1997;     số thẻ đảng viên : 07042701;

ngày chính thức: 30/04/1998 ;

- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Đảng ủy xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ;

- Ngày ra khỏi Đảng : Không ;

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn xã Ngọc Sơn;

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên;

17. Tình trạng sức khoẻ:Tốt;

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không;

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có kỹ luật, không có án tích;

20. Là đại biểu Quốc hội khoá:Không;

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2004-2011, nhiệm kỳ 2011-2016;

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 1/2000 đế tháng 4/2004

Từ tháng 5/2004 đến tháng 2/2005

Từ tháng 3/2005 đến tháng 7/2005

Từ tháng 8/2005 đến tháng 4/2010

Từ tháng 5 /2010 đến tháng 5/2015

Từ tháng 6 /2015 đến nay

-         Ủy viên BCH Huyện đoàn Thạch Hà, Đảng ủy viên, Bí thư đoàn thanh niên TT Nông Trường Thạch Ngọc huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh;

-         Công chức văn hóa xã hội xã Ngọc Sơn, đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2004-2011

-         Phó bí thư Đảng ủy xã Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2000-2005

-         Phó bí thư Đảng ủy xã Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2005-2010, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

-         Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2010-2015;

-         Phó bí thư Đảng Ủy, chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2011-2016.


Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã được quy định tại Điều 36 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.


2. Phó Chủ tịch: Phạm Trường An

Điện thoại: 0913721975

Email: phamtruongan601@gmail.com

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ NGỌC SƠN NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Họ và tên thường dùng:  PHẠM TRƯỜNG AN;

2. Họ và tên khai sinh:  PHẠM TRƯỜNG AN;

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không;

4. Ngày, tháng, năm sinh: 06/01/1975;    5. Giới tính: Nam;

6. Quê quán: Xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

7. Nơi đăng ký thường trú: Xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

    Nơi ở hiện nay: Thôn Ngọc Hà, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

8. Số CMND: 183032348;  Ngày cấp : 17/07/2008;    Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh;

9. Dân tộc: Kinh;                          10. Tôn giáo:  Không;

11. Trình độ hiện nay:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12;

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp quân sự;

   - Học vị: Không;                                          Học hàm: Không;

   - Lý luận chính trị: Trung cấp;

   - Ngoại ngữ: Không;

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ;

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác:  Phó Chủ tịch UBND;

14. Nơi làm việc: UBND xã Ngọc Sơn;

15. Ngày vào Đảng:  28/10/1997; Số thẻ đảng viên : 07052472;

- Ngày chính thức: 28/10/1998;

- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên;

- Ngày ra khỏi Đảng: Không;

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn xã; Cựu chiến binh; Hội Nông dân;

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên;

17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt;

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của chủ tịch UBND Tỉnh năm 2015;

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không;

20. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không;

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2004 – 2011; nhiệm kỳ 2011 – 2016;

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 01/1993 đến 02/1996;

Từ tháng 3/1996 đến 2/1998;

Từ tháng 3/1998 đến 2000;

Từ tháng 5/2004 đến 8/2005;

Từ 3/ 2000 đến 5/2004;

Từ 6/2004 đến 9/2010;

Từ 10/2010 đến nay;

Làm ruộng tại xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh;

Tham gia bộ đội tại E66.F10.QĐ3;

Bí thư chi đoàn thôn Ngọc Hà - xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh;

Học viên trường quân sự tỉnh Hà Tĩnh;

Phó Bí thư Đoàn xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh;

Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.


IV. UBMTTQ và các đoàn thể:

1. Chủ tịch UBMTTQ: Phạm Vĩnh Tường
Điện thoại: 
Email:phamvinhtuongkk@gmail.com

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ NGỌC SƠN NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM VĨNH TƯỜNG;

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM VĨNH TƯỜNG;

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không;

4. Ngày, tháng, năm sinh: 18/8/1969;        

5. Giới tính: Nam;

6. Quê quán: Xã Thạch Kim  – huyện Lộc Hà– tỉnh Hà Tĩnh;

7. Nơi đăng ký thường trú: Xã Ngọc Sơn – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh;

    Nơi ở hiện nay: Thôn Ngọc Hà - xã Ngọc Sơn – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh;

8. Số CMND: 183065126; Ngày cấp : 02/11/2015 ;      Nơi cấp : Công an Hà Tĩnh ;

9. Dân tộc: Kinh;                          10. Tôn giáo: Không;

11. Trình độ hiện nay:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông;

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Kinh Tế Nông Nghiệp;   ngành: Quản lý kinh tế Nông Nghiệp;

   - Học vị:     Không;                                         Học hàm: Không;

   - Lý luận chính trị: Trung Cấp;

   - Ngoại ngữ: Không;

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Chủ tịch Hội Nông Dân;

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ Tịch Hội Nông Dân xã Ngọc Sơn;

14. Nơi làm việc: UBND xã Ngọc Sơn – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh;

15. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 26/11/2007; Số thẻ đảng viên : 07084599;

Ngày chính thức: 26/11/2008;

- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy Viên;

- Ngày ra khỏi Đảng : Không;

Lý do ra khỏi Đảng: Không;

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Có;

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở xã, Hội viên nông dân, xã Ngọc Sơn – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh;

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Hội Nông Dân xã Ngọc Sơn – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh;

17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt;

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không;

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỹ luật, không có án tích;

20. Là đại biểu Quốc hội: Không;

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ngọc Sơn Nhiệm kỳ 2011 - 2016;

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 10/1987 đến tháng 9/1989

Từ Tháng 10/1989 đến 10/1991

Từ tháng 11/1991 đến tháng 6/2005

Từ tháng 7/2005 đến tháng 9/2010

Từ tháng 10/2005 đến nay

Từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2014

Từ tháng 12/2014 đến tháng 02/2016

Công nhân Nông Trường Thạch Ngọc  – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh;

Học Sinh trường Công Nhân Kỹ Thuật Cơ Khí Việt Xô – Tam Điệp – Hà Nam Ninh;

Nông dân xã Ngọc Sơn.;

Ban quản trị Hợp Tác Xã điện năng xã Ngọc Sơn;

Chủ tịch Hội Nông Dân xã Ngọc Sơn – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh;

Học Trung cấp Kinh Tế Nông Nghiệp – trường Đại Học Hà Tĩnh;

Học Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, trường Chính Trị Trần Phú – Hà Tĩnh.


 Chức trách: Là cán bộ chuyên trách đứng đầu Uỷ banMặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã,phường, thị trấn; chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiệnchức năng, nhiệm vụ theo quy định của điều lệ của tổ chức đoàn thể,đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Chủ tịch Hội LHPN: Lê Thị Mai

Điện thoại: 01695599009
Email: lethimaiht@gmail.com

Ảnh

4cm  x 6 cm

                       TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  XÃ NGỌC SƠN NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

1. Họ và tên thường dùng: LÊ THỊ MAI

2. Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ MAI

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không

4. Sinh ngày 01 tháng 12 năm 1972 :           5. Giới tính: Nữ

6. Quê quán: xã  Thạch Bằng -  huyện Lộc Hà - tỉnh Hà Tĩnh.

7. Nơi đăng ký thường trú:Xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

    Nơi ở hiện nay:  Thôn Khe Giao II - xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

8. Số CMND: 183877981

    Ngày cấp : 17/7/2008     Nơi cấp : Công an Hà Tĩnh.

9. Dân tộc: Kinh                          10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 Phổ thông

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp Kinh tế nông nghiệp

   - Học vị:  Không.                               Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Trung cấp

   - Ngoại ngữ: Không

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tich Hội LHPN phụ nữ xã Ngọc sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh.

14. Nơi làm việc: Hội Phụ nữ xã Ngọc Sơn.

15. Ngày vào Đảng: 22/01/2011; Số thẻ đảng viên: 07093818

- Ngày chính thức: 22/01/2012

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Ngọc sơn

- Ngày ra khỏi Đảng : Không

Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn xã, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó chủ tịch hội Phụ nữ

17. Tình trạng sức khoẻ:Tốt

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND Tỉnh Hà Tĩnh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng ưu đãi 5 năm 2003 - 2007

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có kỹ luật, không có án tích;

20. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có):Không

23. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Xã Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2011 – 2016.

                         TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 12 năm 1990

Đến tháng 3 năm 1999

Từ tháng 4 năm 1999

Đến tháng 3 năm 2006

Từ tháng 4 năm 2006

Đến tháng 3 năm 2008

Từ tháng 4 năm 2008

Đến tháng 3 năm 2011

Từ tháng 4 năm 2011

đến tháng 8 năm 2012

Từ tháng 9 năm 2012

đến tháng 8 năm 2014

Từ tháng 9 năm 2014

Đến tháng 3 năm 2016

- Làm ruộng tại thôn Khe Giao II - xã Ngọc sơn - huyện thạch hà - tĩnh Hà Tĩnh

- Tổ trưởng tổ phụ nữ, tổ trưởng tổ liên gia , Chi hội phó chi hội phụ nữ thôn Khe Giao II - xã ngọc sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

- Chi hội trưởng hội phụ nữ thôn Khe Giao II - xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

- Thôn trưởng thôn Khe Giao II - xã Ngọc Sơn -huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

- Phó chủ tịch hội Phụ nữ xã, Thôn trưởng thôn Khe Giao II, Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016- Phó chủ tịch hội phụ nữ, Bí thư Chi bộ thôn Khe Giao II - Đảng bộ xã Ngọc Sơn, Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016

- Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2012 – 2016, Chi ủy viên Chi bộ Khe Giao II, Đảng ủy viên Đảng bộ xã Ngọc Sơn.

1. Chức năng: Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 2. Nhiệm vụ: Tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; tổ chức tạo điều kiệm để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ tạo điều kiện để phụ nữ bình đẳng và phát triển. Tập hợp các tầng lớp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Đa dạng các nguồn thu hợp pháp để xây dựng và phát triển quỹ Hội bền vững, hỗ trợ hoạt động của Hội. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.


3. Chủ tịch Hội ND: Phan Trần Hưng

Điện thoại: 0941089756

Email: phantranhungkhegiao@gmail.com

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ NGỌC SƠN NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Họ và tên thường dùng: PHAN TRẦN HƯNG;

2. Họ và tên khai sinh: PHAN TRẦN HƯNG;

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không;

4. Ngày, tháng, năm sinh: 01/7/1982;        

5. Giới tính: Nam;

6. Quê quán: Xã Kỳ Tây  – huyện Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh;

7. Nơi đăng ký thường trú: Xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

    Nơi ở hiện nay: Thôn Khe Giao I, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

8. Số CMND: 183227671; ngày cấp : 12/5/2015 ;      nơi cấp : Công an Hà Tĩnh ;

9. Dân tộc: Kinh;                          10. Tôn giáo: Không;

11. Trình độ hiện nay:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 Phổ thông;

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hành Chính;   ngành: Quản lý hành chính;

   - Học vị:     Không;                                         Học hàm: Không;

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp;

   - Ngoại ngữ: Không;

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà , tỉnh Hà Tĩnh;

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác:

14. Nơi làm việc: UBND xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

15. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 03/02/2004; Số thẻ đảng viên : 07074506;

Ngày chính thức: 03/02/2005;

- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên;

- Ngày ra khỏi Đảng : Không;

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Có;

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn viên Đoàn Thanh niên, Công đoàn cơ sở xã, Hội viên Nông dân xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà , tỉnh Hà Tĩnh;

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh;

17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt;

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không;

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỹ luật, không có án tích;

20. Là đại biểu Quốc hội: Không;

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không;

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ 6/2002 đến 06/02/2004

Từ 06/02/2004 đến 05/2004

Từ 5/2004 đến 02/2006

Từ 5/2006 đến 20/01/2007

Từ 20/01/2007 đến nay

UVBCH Đoàn xã, Bí thư chi Đoàn thôn Khe Giao I – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh;

Chiến sỹ đại đội 3, d1 BCHQS tỉnh TT Huế;

Chiến sỹ đại đội 594, phòng Tham Mưu BCHQS tỉnh TT Huế;

Phó Ban văn hóa xã Ngọc Sơn – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh;

Đảng ủy viên Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tỉnh.


4. Chủ tịch Hội CCB: Thân Văn Huấn

Điện thoại: 01648706846

5. Bí thư Đoàn TNCS HCM: Phan Huy Chung

Điện thoại: 0918033113

Email: phanhuychung@gmail.com

Ảnh

4cm  x 6 cm

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ NGỌC SƠN NHIỆM KỲ 2016-2021

 

1. Họ và tên thường dùng: PHAN HUY CHUNG;

2. Họ và tên khai sinh: PHAN HUY CHUNG;

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không;

4. Ngày, tháng, năm sinh:08/04/1987 ; 5. Giới tính: Nam;

6. Quê quán: Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

7. Nơi đăng ký thường trú:Xã Ngọc Sơn,  huyện Thạch Hà,  tỉnh Hà Tĩnh;

Nơi ở hiện nay: Thôn Khe Giao II,  xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

8. Số CMND: 183511203;   ngày cấp :11/05/2015;      nơi cấp : Công an Hà Tĩnh;

9. Dân tộc: Kinh;                          10. Tôn giáo: Không;

11. Trình độ hiện nay:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông;

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp công an xã ;

   - Học vị:  Không;                               Học hàm: Không;

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp;

   - Ngoại ngữ: Không;

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Phó trưởng công an xã Ngọc Sơn

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác : Phó trưởng công an xã Ngọc Sơn

14. Nơi làm việc: UBND xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

 15. Ngày vào Đảng:03/08/2009; Số thẻ đảng viên : 07089895 ;

- Ngày chính thức:03/08/2010;

- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư chi bộ thôn Khe Giao II, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

- Ngày ra khỏi Đảng : Không;

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở xã, Hội Nông dân, Đoàn TNCSHCM xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà,  tỉnh Hà Tĩnh;

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên công đoàn xã, hội viên Hội nông dân, Ủy viên BCH Đoàn xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

17. Tình trạng sức khoẻ:Tốt;

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:Không;

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có kỹ luật, không có án tích;

20. Là đại biểu Quốc hội khoá:Không;

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã: Không;

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 7/2007 đến tháng 6/2008

Từ tháng 7/2008 đến tháng 9/2009

Từ tháng 10/2009 đến tháng 3/2013

Từ tháng 4/2013 đến nay

Làm bí thư chi đoàn thôn Khe Giao II, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

Làm ủy viên ban chấp hành đoàn TNCSHCM xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

Làm phó bí thư  đoàn TNCSHCM, tỉnh Hà Tĩnh, kiêm phụ trách đài truyền thanh xã xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

Phó trưởng công an xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

Phó bí thư chi bộ Khe Giao II, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.


BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 78.261
Online: 9