ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THẠCH HÀ

 


  Số: 2196/HD-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thạch Hà, ngày 30 tháng 10 năm 2018

HƯỚNG DẪN

Phân loại, xử lý rác tại nguồn

          Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 – 2020; Hướng dẫn số 2143/HD-STNMT ngày 06/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện phân loại, lưu trữ, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Để giảm thiểu lượng rác thải phát sinh, hạn chế ô nhiễm môi trường, góp phần giảm áp lực xử lý rác thải của chính quyền các cấp, UBND huyện hướng dẫn việc phân loại, xử lý rác thải tại nguồn trên địa bàn huyện với các nội dung sau:

          1. Tổng quan chung

Theo số liệu khảo sát và thực tế việc thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn, bình quân mỗi ngày, mỗi người phát sinh khoảng 0,4 kg rác thải từ sinh hoạt; bình quân mỗi năm một người phát sinh 146 kg rác thải sinh hoạt; toàn huyện có khoảng 14 vạn dân, bình quân mỗi năm huyện Thạch Hà phát sinh 20.440 tấn rác thải sinh hoạt.

Qua hoạt động thu gom thấy rằng, rác thải hữu cơ, dễ phân hủy (thức ăn dư thừa, rác thực vật…), chiếm khoảng 65%; Rác thải vô cơ, (Túi ni lon; quần áo, chăn màn cũ, bỉm, tả…; chai lọ, bóng đèn, vật liệu xây dựng…), chiếm khoảng 35%, trong đó, khoảng 5% rác thải vô cơ có thể tái chế.

Về kinh phí vận chuyển và xử lý rác thải: Kinh phí vận chuyển và xử lý bình quân mỗi tấn rác thải từ 500.000 đồng (xử lý trong địa bàn huyện) đến 950.000 đồng (xử lý tại huyện Kỳ Anh). Như vậy, trường hợp không thực hiện phân loại và xử lý rác tại nguồn, mỗi năm ngân sách các cấp phải bố trí từ 10,2 tỷ đến 19,4 tỷ đồng để vận chuyển và xử lý 20.440 tấn rác thải sinh hoạt; trường hợp phân loại và xử lý rác tại nguồn đối với rác thải hữu cơ, dễ phân huỷ sẽ giảm từ 50 – 60% lượng rác thải phát sinh, tương ứng với việc tiết kiệm ngân sách từ vận chuyển và xử lý mỗi năm từ 5 đến trên 9 tỷ đồng.

2. Hướng dẫn phân loại rác

- Rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình được phân thành 3 nhóm sau:

Rác hữu cơ dễ phân huỷ: bao gồm rác thải có nguồn gốc từ thực phẩm và rác thải từ làm vườn, đây là rác thải dễ phân huỷ trong môi trường như: thức ăn dư thừa, rác thực vật, giấy ăn đã qua sử dụng,…

Rác vô cơ khó phân huỷ: Là rác thải vô cơ không có khả năng sử dụng hoặc chế biến lại như: thủy tinh (bóng đèn, cốc, chai lọ vỡ, …), sành sứ vỡ, xỉ than, đồ da, cao su …

Rác tái chế: Là loại rác vô cơ khó phân hủy có thể sử dụng lại nhiều lần trực tiếp hoặc chế biến lại như: giấy, bìa các tông, kim loại, đồ nhựa hư hỏng, túi ni lông…

- Dụng cụ đựng rác thải: Mỗi hộ gia đình có thể tận dụng các vật dụng trong gia đình (thùng sơn, xô nhựa, giõ đựng rác các loại …) để dùng làm 2 dụng cụ đựng rác riêng biệt (rác hữu cơ và rác vô cơ) đảm bảo không rỉ nước rác ra ngoài. Đối với rác thải tái chế có thể lưu giữ bằng bao bì riêng.

3. Cách xử lý rác tại nguồn

­a. Dụng cụ lưu chứa rác thải

Rác thải sinh hoạt được phân loại theo hướng dẫn trên được lưu chứa vào các thùng chứa hoặc bao bì riêng biệt. Thùng chứng và bao bì chứa rác thải cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đối với bao bì (túi) chứa rác thải: Sử dụng bao bì có kích thước phù hợp với lượng rác phát sinh hàng ngày. Sử dụng bao bì màu sáng để chứa rác dễ phân hủy, màu tối để chứa các loại rác khó phân hủy còn lại.

- Đối với thùng chứa rác thải: Khuyến khích các hộ gia đình sử dụng các mẫu thùng chứa chuyên dùng, có nắp đậy. Trường hợp không bố trí được thùng chứa chuyên dùng thì có thể tận dụng các vận dụng sẵn có trong gia đình (thùng sơn, xô nhựa, giỏ đựng …). Trên nắp thùng (hoặc thân thùng) được gắn nhãn bằng chữ in hoa “RÁC DỄ PHÂN HỦY” đối với thùng đựng rác dễ phân hủy và nhãn bằng chữ in hoa “RÁC KHÓ PHÂN HỦY” đối với thùng chứa rác khó phân hủy.

Đối với các loại rác tái chế, tùy thuộc vào mục đích tái chế, tái sử dụng, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bố trí dụng cụ lưu giữ phù hợp.

(Có hình ảnh minh họa kèm theo)

b. Vị trí lưu giữ rác thải

- Đối với hộ gia đình: Tùy thuộc vào điều kiện, diện tích của các hộ gia đình bố trí nơi đặt thùng chứa rác đảm bảo hợp vệ sinh và thuận lợi cho việc phân loại và chuyển giao rác.

c. Hướng dẫn xử lý rác tại nguồn

Đối với rác vô cơ: Phân loại đối với các loại rác thải có thể tận thu, tái sử dụng; lượng rác còn lại được bỏ vào thùng đụng rác, đưa ra điểm tập kết để HTX thu gom theo quy định.

Đối với rác hữu cơ dễ phân hu:

+ Xử lý bằng hố chôn rác di động: Các hộ gia đình bố trí các hố rác di động trong khuôn viên vườn hộ; kích thước rộng 0,6 – 1m, sâu 0,7 – 1,5m có nắp đậy tránh nước mưa và các loại động vật rơi vào. Cứ đổ 0,3m rác thải thì phủ 1 lớp đất 0,1m. Khi bỏ rác đầy hồ thì lấp lớp đất trên cùng có độ dày khoảng 0,3m. Sau 30 ngày có thể trồng cây lên hố này, trong quá trình bỏ rác vào hố có thể sử dụng thêm chế phẩm sinh học giúp rác phân hủy nhanh hơn.

+ Xử lý bằng thùng ủ phân compost

Sử dụng loại thùng bằng nhựa, hình tròn; vách thùng được khoan nhiều lỗ nhỏ cách nhau 10cm – 15cm đều nhau. Hai bên thành thùng gần mép đáy thùng được khoan 2 cửa để lấy phân.

Vị trí đặt thùng cần cách xa nguồn nước sinh hoạt, thùng được đặt trên bệ, phía dưới có chậu nhựa để thu nước rỉ rác. Nước rỉ rác được dùng tưới lại vào đống rác để đẩy nhanh quá trình phân hủy.

Rác hữu cơ dễ phân hủy hàng ngày được đổ vào thùng, sau đó rắc một lớp mỏng chế phẩm sinh . Sau 10 ngày thì đảo đều, sau 60 ngày thì rác sẽ phân hủy thành phân compost. Phân được lấy từ 1 cửa phía dưới có thể sử dụng để bón cho rau màu, cây ăn quả, cây cảnh …

4. Tổ chức thực hiện

UBND các xã, thị trấn trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, tuỳ tình hình thực tế ở địa phương để cụ thể hoá nội dung, có chính sách, tổ chức thực hiện đồng bọ tại các thôn, xóm, tổ dân phố.

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phòng, nganh liên quan đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện.

Đề nghị UBMT TQ, các đoàn thể cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phân loại, xử lý rác tại nguồn.

Đề nghị các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả./.

  Nơi nhận:

- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Ban Thường trực UBMT TQ huyện;

- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện;

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;

- Các thôn, xóm, tổ dân phố;

- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Văn Tân

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 116.699
Online: 4